Privacy Statement

Introductie

Voor OREGANO (BV), met zetel te Hoogveldweg 34, 2500 Lier en ondernemingsnummer BE0734.686.017 (hierna “OREGANO”, “wij”, “we”, “ons” genoemd), zijn de bescherming van uw persoonsgegevens en privacy heel belangrijk. Door onze website te bezoeken, deel je ons bepaalde persoonsgegevens mee. U moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met deze gegevens.
OREGANO (BV) behandelt persoonsgegevens altijd met grote zorg en doet dit volledig transparant naar alle betrokken personen toe. Hieronder leest u welke gegevens we van u verzamelen, hoe en met welk doel we dit doen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kan uitoefenen.

Personen waarop deze privacyverklaring van toepassing is

Deze privacyverklaring beschrijft de verwerkingen van persoonsgegevens van alle personen die de website van OREGANO (BV) bezoeken.

Definities

Persoonsgegevens: Een persoonsgegeven is elke informatie die te herleiden is naar een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit zijn uiteraard voor de hand liggende gegevens zoals jouw naam, adres, geslacht,… maar ook zaken zoals je job voorkeuren, gevolgde opleidingen en consumptiegedrag. Verwerking van persoonsgegevens: Een verwerking is elke handeling die wordt uitgevoerd met persoonsgegevens. Hieronder vallen het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Rechtsgronden

De wet voorziet bepaalde scenario’s waarin het voor een partij is toegestaan om persoonsgegevens te
verwerken. Wij verwerken uw gegevens in de gevallen dat:
• We de gegevens nodig hebben om aan onze verplichtingen tegenover jou te voldoen. Dit kunnen de diensten zijn die we je aanbieden of de verplichtingen die voortkomen uit de arbeids- of samenwerkingsovereenkomst die we met jou of je werkgever afsluiten
• We de gegevens nodig hebben om aan wettelijke verplichtingen te voldoen zoals het correct aangeven en betalen van belastingen en heffingen
• We als organisatie te rechtvaardigen belangen hebben bij de verwerking van uw persoonsgegevens zonder daarbij uw eigen belangen, rechten of plichten te schaden
• We uw expliciete en ondubbelzinnige toestemming hebben gekregen om bepaalde verwerkingen te doen

Welke persoonsgegevens verwerken we

Als je onze website bezoekt, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u maar anonimiseren we hierbij uw IP-adres zodat we deze nooit terug aan u kunnen linken:
• IP-adres (wordt meteen geanonimiseerd door de laatste getallen door nullen te vervangen)
• Persoonlijke bijzonderheden zoals uw geboortedatum en geslacht
• Uw geografische locatie (bij benadering) op het moment dat u onze website bezoekt
• Specificaties van uw computer of mobiele toestel (type, besturingssysteem, browser, taal,…)
• Hoe je op onze website bent terechtgekomen (via welke link)
• Je surfgedrag op de website (duur van je bezoek, welke pagina’s je bekijkt, klikgedrag…) We verwerken ook bepaalde informatie door middel van cookies. Cookies zijn stukjes informatie die op je computer of mobiel toestel worden bewaard en tijdens je (volgende) websitebezoek worden uitgelezen.

We maken gebruik van de volgende types cookies:

• Noodzakelijke cookies: dit type cookies verbetert de gebruikservaring door bepaalde zaken op te slaan zoals uw taalvoorkeur en inloggegevens (indien u van dit laatste gebruik maakt) en zorgt ervoor dat de website correct kan functioneren.
• Performantie cookies: door middel van deze cookies verzamelen we geaggregeerde gegevens over het gebruik van onze website zoals de links die worden aangeklikt en hoe lang mensen op een bepaalde pagina blijven. Op basis van deze gegevens kunnen wij onze website verbeteren en de gebruikerservaring optimaliseren.
• Marketing cookies: dit zijn cookies die uw klik- en surfgedrag op onze website verzamelen en delen met ons advertentienetwerk met het doel om gerichter te kunnen adverteren.
Noodzakelijke en performantie cookies zien wij als essentieel om onze website correct te laten functioneren en onderhouden en kan je desbetreffende niet weigeren. Alvorens marketing cookies te gebruiken zullen we eerst uitdrukkelijk je toestemming vragen. Deze kan je te allen tijde terug intrekken.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens

We gebruiken uw persoonsgegevens om enerzijds de correcte werking van onze website te verzekeren en anderzijds om uw surfervaring zo aangenaam en vlot mogelijk te maken. We gebruiken uw (geanonimiseerde) persoonsgegevens ook om statistieken op te maken en daarop analyses uit
te voeren. Dit met het doel om bepaalde trends en tendensen te detecteren en zo onze website te optimaliseren en beter op ons doelpubliek te kunnen afstemmen.
Bijvoorbeeld: Als we merken dat een bepaalde pagina op onze website weinig tot niet wordt bezocht weten we dat deze moeilijk vindbaar is voor onze bezoekers of dat de bezoekers er weinig/geen interesse in hebben. Daarnaast gebruiken we de informatie over uw surfgedrag op onze website om onze marketingacties te optimaliseren en doelgroepen gerichter aan te schrijven.
Uw gegevens worden in geen geval gebruikt voor doeleinden rond profilering of automatische besluitvorming.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens

Voor de verwerkingen van de onderstaande gegevens maken we gebruik van de tool Google Analytics:
• Specificaties van uw computer of mobiele toestel (type, besturingssysteem, browser, taal,…)
• Hoe je op onze website bent geraakt (via welke link)
• Je gedrag op de website (duur van je bezoek, welke pagina’s je bekijkt,…)
Hierbij worden de juiste voorzorgen genomen zodat noch wij noch Google deze gegevens aan u kan linken. Om je surf en klikgedrag te capteren gebruiken we de software Hotjar. De gecapteerde gegevens delen we met Facebook en LinkedIn om jou op die pagina’s relevante advertenties te tonen. We zullen dit nooit doen zonder je toestemming en je kan deze verwerking te allen tijde weigeren. Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld nooit aan derden en delen deze niet met met partijen buiten de Europese Unie.

Hoe lang worden persoonsgegevens bij ons bewaard

Je kan op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder “Help” of “Internetopties”) alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de helppagina van de browser die je gebruikt.
De volgende gegevens worden verwijderd na 50 maanden na je bezoek:
• Specificaties van uw computer of mobiele toestel (type, besturingssysteem, browser, taal,…)
• Hoe je op onze website bent geraakt (via welke link)
• Je gedrag op de website (duur van je bezoek, welke pagina’s je bekijkt,…)
Deze gegevens worden bij ontvangst meteen geanonimiseerd en zijn dus niet rechtstreeks naar u te herleiden.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens

We doen alle mogelijke inspanningen om de veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Hiervoor hebben we verschillende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd die de persoonsgegevens moeten beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, verlies en diefstal.
De belangrijkste zijn:
• We gebruiken software en IT-infrastructuur van marktleiders binnen het domein die hoogste veiligheidsnormen hanteren en de wettelijke regelgeving nauwgezet volgen
• Enkel bevoegde personen krijgen toegang tot uw persoonsgegevens
• Al onze werknemers zijn getraind om persoonsgegevens te verwerken volgens de regels die de wetgeving voorschrijft
• We werken enkel samen met bedrijven die de wettelijke regelgeving volgen en de veilige verwerking van persoonsgegevens even hoog in het vaandel dragen In het geval van een gegevenslek dat een mogelijke impact kan hebben op uw rechten en vrijheden zal u hiervan op de hoogte worden gesteld op de manier waarop de wet dit voorschrijft.

Wat zijn uw rechten?

U heeft te allen tijde het recht om:
• Inzage te krijgen in uw persoonsgegevens en hier een kopie van op te vragen
• Incorrecte, onvolledige, ongepaste of niet actuele gegevens te laten aanpassen
• Bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en deze gedeeltelijk of volledig te laten beperken, ook indien u daar voordien toestemming voor had gegeven
• Uw gegevens te laten verwijderen (“recht op vergetelheid”)
• Uw gegevens te ontvangen in een gestructureerd en digitaal leesbaar formaat
In het geval dat u een van deze rechten wil uitoefenen of een klacht wil indienen kan u dit doen door een e-mail te sturen met een bijhorende kopie van uw identiteitskaart naar contact@calzio.be of per post op het adres van de hoofdzetel. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de lokale gegevensbeschermingsautoriteit

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35 1000 Brussel België
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is laatst geüpdatet op 13 maart 2022. Om in orde te zijn met de meest actuele regelgeving en adviezen van de Gegevensbeschermingsautoriteit kan het zijn dat deze verklaring bijwijlen wordt aangepast. Verwacht wordt dan de meeste veranderingen miniem zullen zijn. Moesten er significante wijzigingen worden gedaan zullen we dit duidelijk communiceren via onze website en (indien mogelijk) via e-mail.

Contacteer ons

Indien u na het lezen van deze privacyverklaring nog verdere vragen heeft, contacteer ons dan op volgende contactgegevens: OREGANO BV te Hoogveldweg 34, 2500 Lier, info@oreganolier.be

OREGANO BV

Hoogveldweg 34
2500 Lier
info@oreganolier.be

Wil je op de hoogte blijven van onze maandelijkse suggestie menu?

Laat jouw gegevens achter en ontvang deze elke maand per mail.